Loading...

இந்தியத் தலைநகர் தில்லியில் அமைந்துள்ள தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.

உள்ளே

                                                               தற்போது வடிவமைப்பில் உள்ளது.
1. ஆத்திசூடி கடவுள் வாழ்த்து ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை ஏத்தி ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே. உயிர் வருக்கம் 1. அறம் செய விரும்பு. 2. ஆறுவது சினம். 3. இயல்வது கரவேல். 4. ஈவது விலக்கேல். 5. உடையது விளம்பேல். 6. ஊக்கமது கைவிடேல். 7. எண் எழுத்து இகழேல். 8. ஏற்பது இகழ்ச்சி. 9. ஐயம் இட்டு உண். 10. ஒப்புரவு ஒழுகு. 11. ஓதுவது ஒழியேல். 12. ஔவியம் பேசேல். 13. அஃகம் சுருக்கேல். உயிர்மெய் வருக்கம் 14. கண்டொன்று சொல்லேல். 15. ஙப் போல் வளை. 16. சனி நீராடு. 17. ஞயம்பட உரை. 18. இடம்பட வீடு எடேல். 19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு. 20. தந்தை தாய்ப் பேண். 21. நன்றி மறவேல். 22. பருவத்தே பயிர் செய். 23. மண் பறித்து உண்ணேல். 24. இயல்பு அலாதன செய்யேல். 25. அரவம் ஆட்டேல். 26. இலவம் பஞ்சில் துயில். 27. வஞ்சகம் பேசேல். 28. அழகு அலாதன செய்யேல். 29. இளமையில் கல். 30. அரனை மறவேல். 31. அனந்தல் ஆடேல். ககர வருக்கம் 32. கடிவது மற. 33. காப்பது விரதம். 34. கிழமைப்பட வாழ். 35. கீழ்மை அகற்று. 36. குணமது கைவிடேல். 37. கூடிப் பிரியேல். 38. கெடுப்பது ஒழி. 39. கேள்வி முயல். 40. கைவினை கரவேல். 41. கொள்ளை விரும்பேல். 42. கோதாட்டு ஒழி. 43. கௌவை அகற்று. சகர வருக்கம் 44. சக்கர நெறி நில். 45. சான்றோர் இனத்து இரு. 46. சித்திரம் பேசேல். 47. சீர்மை மறவேல். 48. சுளிக்கச் சொல்லேல். 49. சூது விரும்பேல். 50. செய்வன திருந்தச் செய். 51. சேரிடம் அறிந்து சேர். 52. சையெனத் திரியேல். 53. சொற் சோர்வு படேல். 54. சோம்பித் திரியேல். தகர வருக்கம் 55. தக்கோன் எனத் திரி. 56. தானமது விரும்பு. 57. திருமாலுக்கு அடிமை செய். 58. தீவினை அகற்று. 59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல். 60. தூக்கி வினை செய். 61. தெய்வம் இகழேல். 62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ். 63. தையல் சொல் கேளேல். 64. தொன்மை மறவேல். 65. தோற்பன தொடரேல். நகர வருக்கம் 66. நன்மை கடைப்பிடி. 67. நாடு ஒப்பன செய். 68. நிலையில் பிரியேல். 69. நீர் விளையாடேல். 70. நுண்மை நுகரேல். 71. நூல் பல கல். 72. நெற்பயிர் விளைவு செய். 73. நேர்பட ஒழுகு. 74. நைவினை நணுகேல். 75. நொய்ய உரையேல். 76. நோய்க்கு இடம் கொடேல். பகர வருக்கம் 77. பழிப்பன பகரேல். 78. பாம்பொடு பழகேல். 79. பிழைபடச் சொல்லேல். 80. பீடு பெற நில். 81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ். 82. பூமி திருத்தி உண். 83. பெரியாரைத் துணைக் கொள். 84. பேதைமை அகற்று. 85. பையலோடு இணங்கேல். 86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ். 87. போர்த் தொழில் புரியேல். மகர வருக்கம் 88. மனம் தடுமாறேல். 89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல். 90. மிகைபடச் சொல்லேல். 91. மீதூண் விரும்பேல். 92. முனைமுகத்து நில்லேல். 93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல். 94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர். 95. மேன்மக்கள் சொல் கேள். 96. மை விழியார் மனை அகல். 97. மொழிவது அற மொழி. 98. மோகத்தை முனி. வகர வருக்கம் 99. வல்லமை பேசேல். 100. வாது முற்கூறேல். 101. வித்தை விரும்பு. 102. வீடு பெற நில். 103. உத்தமனாய் இரு. 104. ஊருடன் கூடி வாழ். 105. வெட்டெனப் பேசேல். 106. வேண்டி வினை செயேல். 107. வைகறைத் துயில் எழு. 108. ஒன்னாரைத் தேறேல். 109. ஓரம் சொல்லேல். 2. கொன்றை வேந்தன் கடவுள் வாழ்த்து கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடியினை என்றும் ஏத்தித் தொழுவோம் யாமே. உயிர் வருக்கம் 1. அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். 2. ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று. 3. இல்லறம் அல்லது நல்லறம் அன்று. 4. ஈயார் தேட்டை தீயார் கொள்வர். 5. உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு. 6. ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும். 7. எண்ணும் எழுத்தும் கண் எனத் தகும். 8. ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து. 9. ஐயம் புகினும் செய்வன செய். 10. ஒருவனைப் பற்றி ஒரகத்து இரு. 11. ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம். 12. ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு. 13. அஃகமும் காசும் சிக்கெனத் தேடு. ககர வருக்கம் 14. கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை. 15. காவல்தானே பாவையர்க்கு அழகு. 16. கிட்டாதாயின் வெட்டென மற. 17. கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை. 18. குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை. 19. கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல். 20. கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம். 21. கேட்டில் உறுதி கூட்டும் உடைமை. 22. கைப் பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி. 23. கொற்றவன் அறிதல் உற்ற இடத்து உதவி. 24. கோள் செவிக் குறளை காற்றுடன் நெருப்பு. 25. கௌவை சொல்லின் எவ்வருக்கும் பகை. சகர வருக்கம் 26. சந்நதிக்கு அழகு வந்தி செய்யாமை. 27. சான்றோர் என்கை ஈன்றோர்க்கு அழகு. 28. சினத்தைப் பேணின் தவத்திற்கு அழகு. 29. சீரைத் தேடின் ஏரைத் தேடு. 30. சுற்றத்திற்கு அழகு சூழ இருத்தல். 31. சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும். 32. செய்தவம் மறந்தால் கைதவம் ஆளும். 33. சேமம் புகினும் யாமத்து உறங்கு. 34. சை ஒத்து இருந்தால் ஐயம் இட்டு உண். 35. சொக்கர் என்பவர் அத்தம் பெறுவர். 36. சோம்பர் என்பவர் தேம்பித் திரிவர். தகர வருக்கம் 37. தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை. 38. தாயிற் சிறந்ததொரு கோயிலும் இல்லை. 39. திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு. 40. தீராக் கோபம் போராய் முடியும். 41. துடியாப் பெண்டிர் மடியில் நெருப்பு. 42. தூற்றும் பெண்டிர் கூற்று எனத் தகும். 43. தெய்வம் சீறின் கைத்தவம் மாளும். 44. தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும். 45. தையும் மாசியும் வையகத்து உறங்கு. 46. தொழுதூண் சுவையின் உழுதூண் இனிது. 47. தோழனோடும் ஏழைமை பேசேல். நகர வருக்கம் 48. நல்லிணக்கம் அல்லல் படுத்தும். 49. நாடெங்கும் வாழக் கேடொன்றும் இல்லை. 50. நிற்கக் கற்றல் சொல் திறம்பாமை. 51. நீரகம் பொருந்திய ஊரகத்து இரு. 52. நுண்ணிய கருமமும் எண்ணித் துணி. 53. நூல்முறை தெரிந்து சீலத்து ஒழுகு. 54. நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை. 55. நேரா நோன்பு சீராகாது. 56. நைபவர் எனினும் நொய்ய உரையேல். 57. நொய்யவர் என்பவர் வெய்யவர் ஆவர். 58. நோன்பு என்பதுவே (? என்பது) கொன்று தின்னாமை. பகர வருக்கம் 59. பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும். 60. பாலோடு ஆயினும் காலம் அறிந்து உண். 61. பிறன் மனை புகாமை அறம் எனத் தகும். 62. பீரம் பேணி பாரம் தாங்கும். 63. புலையும் கொலையும் களவும் தவிர். 64. பூரியோர்க்கு இல்லை சீரிய ஒழுக்கம். 65. பெற்றோர்க்கு இல்லை சுற்றமும் சினமும். 66. பேதைமை என்பது மாதர்க்கு அணிகலம். 67. பையச் சென்றால் வையம் தாங்கும். 68. பொல்லாங்கு என்பவை எல்லாம் தவிர். 69. போனகம் என்பது தான் உழந்து உண்டல். மகர வருக்கம் 70. மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண். 71. மாரி அல்லது காரியம் இல்லை. 72. மின்னுக்கு எல்லாம் பின்னுக்கு மழை. 73. மீகாமன் இல்லா மரக்கலம் ஓடாது. 74. முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும். 75. மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமிர்தம். 76. மெத்தையில் படுத்தல் நித்திரைக்கு அழகு. 77. மேழிச் செல்வம் கோழை படாது. 78. மை விழியார் தம் மனையகன்று ஒழுகு. 79. மொழிவது மறுக்கின் அழிவது கருமம். 80. மோனம் என்பது ஞான வரம்பு. வகர வருக்கம் 81. வளவன் ஆயினும் அளவறிந்து அழித்து உண். 82. வானம் சுருங்கின் தானம் சுருங்கும். 83. விருந்திலோர்க்கு இல்லை பொருந்திய ஒழுக்கம். 84. வீரன் கேண்மை கூரம்பு ஆகும். 85. உரவோர் என்கை இரவாது இருத்தல். 86. ஊக்கம் உடைமை ஆக்கத்திற்கு அழகு. 87. வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ளச் சிந்தை. 88. வேந்தன் சீறின் ஆம் துணை இல்லை. 89. வைகல் தோறும் தெய்வம் தொழு. 90. ஒத்த இடத்து நித்திரை கொள். 91. ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடும் ஒழுக்கம்.