கிராமியக் கலை நிகழ்ச்சிகள் – 17-11-2018 – மாலை 7.00 மணி