கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி – 02-12-2018 – மாலை 5.00 மணி