மகாகவி பாரதியார் சிலைக்கு மலரஞ்சலி – 11-12-2018 – காலை 10.30 மணி

Light Blue Background. Soft Light Blue Wavy Rays on White Background. Backgrounds Collection.