மூதறிஞர் இராஜாஜி திருவுருவ சிலைக்கு மலரஞ்சலி – 25-12-2018 – காலை 10.00 மணி

Light Blue Background. Soft Light Blue Wavy Rays on White Background. Backgrounds Collection.