“ஒரு விசாரணை” – சமூக நாடகம் – 24.02.2019 – மாலை 6.00 மணி