சொல் விருந்து – 02/03 – ஆகஸ்ட் 2019 – மாலை 6.30 மணி

Light Blue Background. Soft Light Blue Wavy Rays on White Background. Backgrounds Collection.