கம்பராமாயணம் சொல் விருந்து – 24-08-2019 – மாலை 6.30 மணி