தத்துவ, இலக்கியத் தமிழ் விழா – 05-10-2019 – மாலை 6.30 மணி