தீபாவளி சிறப்புத்திரைப்படம் (சிங்கம் III) – 19-10-2017