தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம்

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்! - அந்தத்தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்