தமிழ் நாடு நாள் விழா – 08.11.2020 – மாலை 4.00 மணி

தில்லித் தமிழ்ச் சங்கம் is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: தமிழ்நாடு நாள் விழா Zoom Meeting
Time: Nov 8, 2020 04:00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85863408784?pwd=LzZMbHVzVzhXVEZrcTVyb29xVEtSdz09

Meeting ID: 858 6340 8784
Passcode: DTSTND

Author: Site Admin